Chairman-cum-Managing Director

Shri P. K. Sinha

Functional Directors

Shri Gunadhar Pandey

Shri Nag Nath Thakur

Shri P. M. Prasad

Part Time Official Directors

Smt. Reena Sinha Puri

Shri S.N. Prasad

Non-Official Part Time Directors

Prof. A.K. Agrawal

Dr. S.M. Jharwal

Shri S.K. Maheshwari

Permanent Invitees

Shri Sunil Agrawal

Shri S. K. JHA